O nás

Ústav se zabývá laboratorní diagnostikou původců bakteriálních, virových, mykotických a parazitárních onemocnění. V této činnosti jsme servisem pro všechny kliniky FN, ale i pro externí zákazníky. Řada vyšetření u nás prováděných nemá v kraji obdoby. V diagnostice mnoha infekčních agens přesahuje naše činnost i za hranice kraje.
V podoboru bakteriologické diagnostiky se věnujeme komplexní bakteriologické diagnostice včetně konzultační činnosti v oblasti antibiotické terapie a nozokomiálních nákaz. Hlavní a nejzávažnější je diagnostika sepsí, diagnostika u imunokompromitovaných pacientů, sledování rezistence k antibiotikům, monitorování spotřeby antibiotik. V posledních letech na sebe poutají zvláštní pozornost multirezistentní bakterie (MRSA, pseudomonády, acinetobaktery). Specifickou část bakteriologické diagnostiky tvoří diagnostika mykobakterií. Toto naše pracoviště je jediné v kraji.

Ve virologické problematice je ústav zaměřen na komplexní rychlou diagnostiku virových infekcí. V rámci ČR je špičkovým pracovištěm v úspěšnosti kultivace viru chřipky. Dále se zaměřujeme na kultivaci respiračních virů, průkaz exantémových virů, herpetických virů, původců neuroinfekcí a dalších. Stále větší podíl činnosti tvoří diagnostika virových nákaz u imunodeficitních pacientů. 

V oboru parazitologie, kromě diagnostiky u nás se běžně vyskytujících parazitóz, se na pracovišti detekují stále častější importovaná tropická onemocnění jako je malárie, leishmaniózy, larva migrans, myiáze atd. V tomto spolupracujeme s Centrem cestovní a tropické medicíny na Infekční klinice FN. V diagnostice u nás běžně se vyskytujících parazitóz jsme vedle bývalého Severomoravského kraje jediným pracovištěm v ČR, které systematicky sleduje problematiku kongenitální toxoplasmózy. 
Jako jedno z mála v ČR, naše pracoviště obsáhne obor v celé šíři. Na základě toho nám byla udělena na jaře 2006 Akreditace na vzdělávací program pro obor Lékařská mikrobiologie na komplexní přípravu v oboru Lékařská mikrobiologie i pro všechny výše jmenované podobory a dále pro praktickou výuku laborantek.

Oceněním naší práce je vyžádaná účast našich pracovišť i jednotlivých odborníků v různých pracovních skupinách (monitorování rezistence, EARSS – European Antibiotik Resistence Surveillance System, poradní sbory pro jednotlivé obory, zkušební atestační komise, výbory mikrobiologických společností a redakční rady odborných časopisů ,spolupráce s NRL atd.) a žádané přednášky našich pracovníků na odborných kongresech a v doškolovacích zařízeních.

Laboratoř získává každý rok od Státního zdravotního ústavu v Praze Osvědčení o účasti v externím hodnocení Kvality a certifikáty správní diagnostiky.

Laboratoř bakteriologie se jako člen EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) každoročně účastní s úspěchem externí kontroly kvality UK NEQAS v testování citlivosti k antibiotikům.

Pracoviště je vedeno v registru klinických laboratoří NASKL a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. V současné době se pracoviště připravuje podle standardů NASKL na splnění podmínek Auditu 2.