Historie

Mikrobiologická diagnostika byla až do 40. let minulého století prováděna v rámci patologických ústavů a oddělení. Teprve během 2. světové války byl v Praze otevřen Státní zdravotní ústav.

Dne 1. ledna 1950 byla ustavena pobočka Státního zdravotního ústavu v Plzni. Její mikrobiologická část byla umístěna do pavilonu č. 13 v areálu Fakultní nemocnice Bory. Toto oddělení vznikalo pod vedením prof. MUDr. Vladimíra Wagnera, CSc. Postupně bylo rozšiřováno, noví pracovníci byli zaškolováni ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Oddělení bylo tehdy materiálně zajišťováno z pražského centra. Byla vybudována varna kultivačních půd, umývárna skla se sterilizací, mikrobiologické laboratoře klinická a epidemiologická a sérologická laboratoř. Ta se zabývala diagnostikou pohlavních nákaz. V roce 1950 byla celorepublikově prováděna tzv. PN akce (akce pohlavní nemoci) ke zjištění výskytu syfilis v tehdejší ČSR a následné léčbě. Odběry krve v terénu zajišťoval tým Kožní kliniky, sérologickou diagnostiku prováděl PhMr. Jaroslav Švec.

Z počátku sloužila mikrobiologie nejvíce epidemiologii. Vyšetřovali se pacienti přijatí na Infekční kliniku a zároveň byly sledovány zdroje nákazy v terénu. Teprve později s rozvojem mikrobiologické diagnostiky a antibiotické léčby se rozšiřovala i spolupráce s ostatními klinickými lékaři.

Paralelně vznikal také Ústav mikrobiologie při Lékařské fakultě UK v Plzni, do vedení byl jmenován prof. MUDr. Vladimír Wagner, CSc. Po jeho odchodu do Prahy se vedoucím stal doc. MUDr. Jiří Zahradnický. Ten byl jedním ze zakladatelů tzv. antibiotických středisek, která měla za úkol informovat kliniky o nových přípravcích a také zaváděla první antibiotickou politiku v léčbě infekčních nemocí (regulované použití vzácných antibiotik atd.). Ve vedení Ústavu mikrobiologie dále působili prof. MUDr. Vladimír Zavázal (1954–56, 1988–92), DrSc. a prof. MUDr. Alena Tomšíková, DrSc. (1992 – 97).

Plzeňská pobočka SZÚ se v roce 1952 změnila na Krajskou hygienicko-epidemiologickou stanici a byla začleněna do tehdejšího Krajského ústavu národního zdraví.V jejím čele pak stál do roku 1954 epidemiolog MUDr. Antonín Kazmar, po něm převzal  vedení MUDr. Vladimír Vilím.

V roce 1956 byl mikrobiologicko-epidemiologický odbor KHES rozšířen o oddělení parazitologie, v roce 1959 virologie. Virologie pracovala až do roku 1985 v rámci Vojenské nemocnice pod vedením MUDr. Jaromíra Bruje, CSc., posléze (1985–1991) sídlila v Lobzích v budově Krajské veterinární stanice a teprve v roce 1991 byla přestěhována do nového pavilonu 1B v areálu FN Bory, který byl postaven pro zajištění diagnostiky tehdy nového onemocnění AIDS.

Roku 1960 pak byl ustanoven zvlášť odbor epidemiologický vedený dále MUDr. V. Vilímem a odbor mikrobiologický vedený MUDr. et PhMr. Marií Valchovou.

V roce 1965 vzniklo oddělení TBC a oddělení mykologie. Oddělení diagnostiky mykobakterií (TBC) bylo umístěno až do roku 2004 v Léčebně TRN v Janově, od roku 2004 sídlí v areálu FN Bory. Oddělení mykologie je dnes součástí bakteriologie.

Roku 1991 byl mikrobiologický odbor KHES převeden pod Fakultní nemocnici v Plzni, vzniklo tak samostatné oddělení - Oddělení mikrobiologie. Vedením tohoto oddělení byla pověřena MUDr. Anna Kobesová. Sérologie a parazitologie byly součástí KHES až do roku 2002.

Roku  1997 bylo Oddělení mikrobiologie spojeno s Ústavem mikrobiologie LF. Vznikl Ústav mikrobiologie FN, jehož vedením byl pověřen RNDr. Karel Fajfrlík Ph.D. V této podobě pracuje Ústav mikrobiologie dosud.